top of page

​지도자 양성.  지도자의 온전함.  지역교회 사역자

 지도자 양성.  Brian Houston

Lecture 1

Lecture 3

Lecture 2

Lecture 4

Lecture 5

 지도자의 온전함.  Jack Hayford

Lecture 1

Lecture 2

 지역교회 사역자.  Stan Dekovan

Lecture 1

Lecture 2

Lecture 3

bottom of page